Maze Game 1: Using vector representations to move through a maze (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Maze Game 1: Using vector representations to move through a maze (Inquiry Based)
Mô tả Learning Goals: Students will be able to 1.Maneuver through the maze controlling position, velocity, or acceleration 2. Explain game strategies using physics principles.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi củng cố
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá math, motion, phet activity, position, vectors
Mô phỏng Mê lộ


Tác giả Trish Loeblein, Kathy Perkins
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 15/06/2008
Ngày cập nhật 07/07/2013