Maze Game 1: Using vector representations to move through a maze (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Maze Game 1: Using vector representations to move through a maze (Inquiry Based)
Mô tả Learning Goals: Students will be able to 1.Maneuver through the maze controlling position, velocity, or acceleration 2. Explain game strategies using physics principles.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Concept questions, Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá math, motion, phet activity, position, vectors
Mô phỏng Mê lộ


Tác giả Trish Loeblein, Kathy Perkins
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 15/06/2008
Ngày cập nhật 07/07/2013