Lecture Demonstrations and Reviews the SIMS, My Solar System


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lecture Demonstrations and Reviews the SIMS, My Solar System
Mô tả I used the My Solar System SIMS several time during our Solar System and Universe units as a lecture component and a review.
Chủ đề Khác
Cấp độ Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Other Math
Mô phỏng Thái Dương Hệ của tôi


Tác giả Nancy Spletzer
Email liên lạc nancy.spletzer@ccsdre1.org
Trường / Tổ chức Clear Creek High School
Ngày đăng ký 11/03/2007
Ngày cập nhật 11/03/2007