Producing Electromagnetic Radiation using a Neon


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Producing Electromagnetic Radiation using a Neon
Mô tả This uses the Phet simulation, Neon Light and other Discharge lamps to investigate how they produce light and other electromagnetic radiation.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Light, Radiation
Mô phỏng Đèn neon và đèn phóng điện


Tác giả Nancy Spletzer
Trường / Tổ chức Clear Creek High School
Ngày đăng ký 04/02/2007
Ngày cập nhật 04/02/2007