Equation Grapher: Sketching Linear and Parabolic Graphs (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Equation Grapher: Sketching Linear and Parabolic Graphs (Inquiry Based)
Mô tả This is a set of two inquiry based activities to help students with sketching graphs. Learning Goals for the first lesson: Students will be able to: Sketch how the graph of a line changes as b and c vary (y=bx + c) Predict how a line graph will look given an equation in other forms. Learning Goals for the second lesson: Students will be able to: Sketch how a parabola changes as a, b, and c vary (y=ax2 + bx + c). Predict how a parabolic graph will look given equations in other forms.
Chủ đề Toán
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Graphing, coeffcient, equation, line, math, parabola, phet activity
Mô phỏng Equation Grapher


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 18/01/2007
Ngày cập nhật 07/07/2013