Maze Game II (circular motion)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Maze Game II (circular motion)
Mô tả Try to move the red ball in a circle using the position, velocity and acceleration vectors
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Motion
Mô phỏng Mê lộ


Tác giả grant euler
Trường / Tổ chức arvada high school
Ngày đăng ký 13/11/2006
Ngày cập nhật 13/11/2006