Maze Game


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Maze Game
Mô tả A guided discovery of how position, velocity, and acceleration vectors work. The activity is split into two parts--there is one file for each. The first document took the students about 40 minutes. The second document took the students about 1 hour. We discussed the first part briefly before the students did the second part and that seemed to work well.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Motion
Mô phỏng Mê lộ


Tác giả Jessica Mullins
Trường / Tổ chức Conifer High School
Ngày đăng ký 08/11/2006
Ngày cập nhật 18/09/2007