Exploring Newton


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Newton
Mô tả Using the simulation Force in 1 dimension, students can investigate static and kinetic friction, Force applied, Force net,Force normal, and force gravity in three different locations, Earth, Jupiter and the Moon.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Algebra, Equations
Mô phỏng Các lực trên 1 trục tọa độ


Tác giả Nancy Spletzer
Trường / Tổ chức Clear Creek High School
Ngày đăng ký 15/10/2006
Ngày cập nhật 18/09/2007