Moving Man


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Moving Man
Mô tả This is a VERY directionless worksheet. I wanted to make it an exploration of the program--a discovery rather than a step by step guide. HOWEVER, this activity seemed to not have enough direction for the students to learn from it. Use it at your own risk!! (And alter as you wish.)
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Motion
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Jessica Mullins
Trường / Tổ chức Conifer High School
Ngày đăng ký 29/09/2006
Ngày cập nhật 29/09/2006