Moving Man Motion Graph Review


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Moving Man Motion Graph Review
Mô tả This lesson was used with grade-level physics students as a review of motion graphs prior to a quiz. The students had already completed labs with sonic rangers and worksheets on motion graphs. The students who used this activity were juniors and seniors in high school.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Graphing
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Katherine Frett
Trường / Tổ chức Green Mountain High School
Ngày đăng ký 22/09/2006
Ngày cập nhật 18/09/2007