Electron Flow Rate through Simple Circuits


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electron Flow Rate through Simple Circuits
Mô tả We use this as homework after a very introductory, qualitative lab on circuits, in which the students used compass needle deflections to determine flow rate. The terms "Series" and "Parallel" had not been used previously, nor are they employed in this assignment.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Circuits, Electricity
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Bill Brinkhorst, Jerry Taylor and Bill Brinkhorst
Trường / Tổ chức John Burroughs School
Ngày đăng ký 23/07/2006
Ngày cập nhật 23/07/2006