Homework Activity I


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Homework Activity I
Mô tả This is a homework activity for future elementary and middle school teachers who are studying circuits. It is intended to help them investigate a series-parallel combination circuit.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5, Undergrad - Intro
Loại Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Circuits, Electricity
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Tom OKuma, Kastro Hamed
Trường / Tổ chức Lee College
Ngày đăng ký 23/07/2006
Ngày cập nhật 22/04/2008