Salts and Solubility 2: Solubility (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Salts and Solubility 2: Solubility (Inquiry Based)
Mô tả I have written a series of five activities using the Soluble Salts simulation to be used throughout the year. This is the second activity in the series. I plan to use this in the second unit as part of the Composition of Solution (section 4.3). Learning Goals: Students will be able to: Write the dissolving reaction for salts. Describe a saturated solution microscopically and macroscopically with supporting illustrations. Calculate solubility in grams/100ml. Distinguish between soluble salts and slightly soluble salts macroscopically.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá chemistry, ion, phet activity, precipitation, reactions, salts, solubility
Mô phỏng Muối và độ hoà tan


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 21/06/2008
Ngày cập nhật 23/09/2013