Kinetic Molecular Theory


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Kinetic Molecular Theory
Mô tả This is a slight revision of Trish Loeblein's KMT lab for regular (non-honors) physics students.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Heat, Stat Mech, Thermo
Mô phỏng Tính chất của chất khí, Vi ba


Tác giả Amy Jordan
Trường / Tổ chức Evergreen High School
Ngày đăng ký 27/02/2006
Ngày cập nhật 02/09/2015