Force and Motion activity 2: Relating graphs and free body diagrams using Moving Man and Forces 1D (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Force and Motion activity 2: Relating graphs and free body diagrams using Moving Man and Forces 1D (Inquiry Based)
Mô tả This activity requires that the students have done Predicting Speed and Direction activity that I wrote. The students will use the simulations to learn the goals through an inquiry approach.There are clicker questions provided and the objective test questions from which the clicker questions were dervied. Learning Goals: Students will be able to:Use free body diagrams to draw position, velocity, acceleration and force graphs and vice versa & Explain how the graphs relate to one another & Given a scenario or a graph, sketch all four graphs
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Vector, acceleration, force, graph, mass, motion, phet activity, velocity
Mô phỏng Lực và Chuyển động, Khách bộ hành


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 30/07/2005
Ngày cập nhật 07/07/2013