CCK - Series & Parallel - Current Flow


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề CCK - Series & Parallel - Current Flow
Mô tả This activity shows the basic differences between serries and parallel curcuits.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Heat, Stat Mech, Thermo
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Steve Reeves
Trường / Tổ chức Standley Lake High School
Ngày đăng ký 28/07/2005
Ngày cập nhật 07/08/2005