Accessibility

Tính tiện dụng và PhET

Tính tiện dụng và PhET

Dự án PhET đang nỗ lực trong việc làm tăng tính tiện dụng của các mô phỏng. Hãy tìm hiểu thêm về việc nghiên cứu, thiết kế, phát triển các nguyên mẫu mô phỏng tiện dụng dưới đây.

Tài trợ cho việc trợ giúp cho tính tiện dụng ngay

Có phải mọi học sinh đều không thể nhận thức được khoa học không?

Học sinh bất túc có thể đánh mất cơ hội trải nghiệm toán học và khoa học xác thực do không thể truy cập vapf các tài nguyên STEM. Chúng tôi tin rằng đây là một giải pháp.

Thông qua cách thiết kế bao gồm, chúng tôi đã tạo ra các mô phỏng tương tác dễ tiếp cận, cho phép học sinh trải nghiệm về toán học và khoa học theo những phương thức mới. Trong quá trình này, chúng tôi đã khắc phục được những khó khăn cốt lõi về phát triển phần mềm, công nghệ trợ giúp và giáo dục khoa học.

Các mô phỏng dễ tiếp cận của chúng tôi gồm có: mô tả và hồi đáp bằng lời, sử dụng âm thanh và âm nhạc để biểu diễn các mối liên hệ toán học và khoa học nền tảng và hệ thống điều khiển thay thế, ngoài chuột và màn hình chạm. Chúng tôi sẽ tạo ra các tài nguyên giáo dục STEM dễ tiếp cận, dựa trên sự nghiên cứu, để mọi học sinh đều có thể nhận được những lợi ích từ các mô phỏng tương tác PhET.

A student in a high school classroom exploring a simulation and discussing her observations with the others in her group.