Các nhà tài trợ

PhET cám ơn sự giúp đỡ của các tổ chức, công ty và cá nhân sau đây:

Tài trợ

Platinum Level Contributors ($100k+)

Gold Level Contributors ($10k - $100k)

Silver Level Contributors ($5k - $10k)

Bronze Level Contributors($0 - $10k)

Trợ giúp kỹ thuật