Unit Rates

මෙම අනුහුරුකරණ සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කර නැත. එසේ වුවද ඔබට ඉංග්‍රීසි අනුවාදයට පහතින් ප්‍රවේශ විය හැකිය

Unit Rates තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • අනුපාත
 • සමානුපාතික තර්කනය
 • Double Number Line

අන්තර්ගතය

 • අනුපාත
 • සමානුපාතික තර්කනය
 • Double Number Line
 • Unit Rate

විස්තර

Discover the unit rate while shopping for fruits, vegetables, and candy. Construct a double number line and look for patterns. Challenge yourself on the race track as you compare cars with different rates!

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Interpret ratios of mixed units (e.g. $/lb)
 • Define the unit rate and determine a method to calculate it
 • Predict how changing the numerator or denominator of a rate will affect the unit rate
 • Use the double number line to reason about rates and solve real-world problems
 • Develop strategies to use the unit rate to solve problems
 • Compare unit rates between two simultaneous situations

Standards Alignment

Common Core - Math

6.RP.A.2
Understand the concept of a unit rate a/b associated with a ratio a:b with b ≠ 0, and use rate language in the context of a ratio relationship. For example, "This recipe has a ratio of 3 cups of flour to 4 cups of sugar, so there is 3/4 cup of flour for each cup of sugar." "We paid $75 for 15 hamburgers, which is a rate of $5 per hamburger."1
6.RP.A.3
Use ratio and rate reasoning to solve real-world and mathematical problems, e.g., by reasoning about tables of equivalent ratios, tape diagrams, double number line diagrams, or equations.
6.RP.A.3b
Solve unit rate problems including those involving unit pricing and constant speed. For example, if it took 7 hours to mow 4 lawns, then at that rate, how many lawns could be mowed in 35 hours? At what rate were lawns being mowed?
6.RP.A.3d
Use ratio reasoning to convert measurement units; manipulate and transform units appropriately when multiplying or dividing quantities.
අනුවාදය 1.0.14

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Finding and Using Unit Rates රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Karina K. R. Hensberry MS Guided Mathematics
Using Ratios and Rates to Solve Problems රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Ian Whitacre, Sebnem Tekin MS Guided Mathematics
Comparing Unit Rates රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Ian Whitacre, Sebnem Tekin MS Guided Mathematics
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
UG-Intro
UG-Adv
Grad
MS
K-5
HW
Discuss
Chemistry
Astronomy
Physics
Mathematics
Grocery Shopping රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Daniel Greenberg MS Guided Mathematics
CCSS Math Alignment with Sims මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Amanda McGarry K-5
HS
MS
Other Mathematics
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
Using Unit Rate to Understand Slope Karissa Gonzalez HS
MS
Guided Mathematics
Finding Unit Rates Using Addition, Subtraction, Multiplication, and Division Bethany Konz MS Guided Mathematics

භාෂාව බාගත කිරීමට හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීමට Tips
Basque All Basque Download Run now Unitate-prezioak
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 单位价格
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Unit Rates_單位比例
Croatian All hrvatski Download Run now Jedinične cijene
Dutch All Nederlands Download Run now Prijs per stuk
French All français Download Run now Taux unitaires
Gujarati All Gujarati Download Run now એકમ દર - નિકુંજ સવાણી દ્વારા
Hindi All हिंदी Download Run now इकाई दर
Hungarian All magyar Download Run now Aránykifejezők: egységár és sebesség
Italian All italiano Download Run now Unità derivate
Kazakh All Kazakh Download Run now Өлшем бірліктері
Korean All 한국어 Download Run now 비율
Latvian All Latviešu Download Run now Mērvienību attiecības
Marathi All मराठी Download Run now एकाचा दर
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Нэгжийн харьцаа
Persian All فارسی Download Run now نرخ واحد
Polish All polski Download Run now Proporcjonalność prosta
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Taxas Unitárias
Russian All русский Download Run now Удельная цена
Serbian All Српски Download Run now Пијаца, шопинг а и трка
Slovak All Slovenčina Download Run now Jednotky
Slovenian All Slovenščina Download Run now Količine lahko merimo
Swedish All svenska Download Run now Enhetspris
Tamil All Tamil Download Run now அலகின் விலைகள்
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Tỷ suất đơn vị
අරාබි All العربية Download Run now وحدة النسب
ඉංග්‍රීසි(කැනඩා) All English (Canada) Download Run now Unit Rates
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Τιμή μονάδας
ජර්මන් All Deutsch Download Run now pro Einheit
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Stykpris
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Pijaca, šoping i trke
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Razón unitaria ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Tasas o Razones Unitarias
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Razones unitarias ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) All español (España) Download Run now Razón unitaria

The new HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge and Internet Explorer 11, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Chris Malley (developer)
 • Dave Schmitz (developer)
 • Amy Hanson
 • Amanda McGarry
 • Susan Miller
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Tween-r12.js