ත්‍රිකෝණමිතික චාරිකාව (Trig Tour)

ත්‍රිකෝණමිතික චාරිකාව (Trig Tour) තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • ත්‍රිකෝණමිතිය
 • ඒකක චක්‍රය
 • සයිනSines

අන්තර්ගතය

 • ත්‍රිකෝණමිතිය
 • ඒකක චක්‍රය
 • සයිනSines
 • කොසයින
 • ටැංජන

විස්තර

අංශක හෝ රේඩියන භාවිතා කර ත්‍රිකෝණමිතික සංචාරයක් ගන්න! ඔබ තීට හි අගය වෙනස් කරන විට ප්‍රස්තාරය මත ඇඳෙන රටා සහ අගයයන් සොයන්න.. සයින් , කෝසයින , සහ ටැංජනවල ප්‍රස්තාර සසඳන්න.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Define trig functions for negative angles and angles greater than 90 degrees.
 • Translate between multiple representations of trig functions: as sides of a right triangle inscribed in a unit circle, graph of the function vs. angle, and numerical values of the function.
 • Deduce the sign (+, -, 0) of a trig function for any given angle without a calculator using the unit circle concept.
 • Estimate the value of trig functions for any given angle without a calculator using the unit circle concept.
 • Define exact trig functions for special angles using degrees or radians for angle measures.

Standards Alignment

Common Core - Math

HSF-TF.A.2
Explain how the unit circle in the coordinate plane enables the extension of trigonometric functions to all real numbers, interpreted as radian measures of angles traversed counterclockwise around the unit circle.
HSF-TF.A.3
(+) Use special triangles to determine geometrically the values of sine, cosine, tangent for π/3, π/4 and π/6, and use the unit circle to express the values of sine, cosine, and tangent for x, π + x, and 2π - x in terms of their values for x, where x is any real number.
HSF-TF.A.4
(+) Use the unit circle to explain symmetry (odd and even) and periodicity of trigonometric functions.
අනුවාදය 1.0.22

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Trig Tour - Connecting the Unit Circle to the Graph රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Susan Miller HS Guided Mathematics
Trig Tour - Seeing Patterns in a Unit Circle රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Susan Miller HS Guided Mathematics
Trig Tour - Using Reference Angles with a Unit Circle රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Susan Miller HS Guided Mathematics
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
HS
Other Chemistry
Biology
Physics
Mathematics
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
UG-Intro
Other Physics
Chemistry
Mathematics
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López K-5
MS
UG-Adv
Grad
HS
UG-Intro
Discuss
HW
Chemistry
Physics
Astronomy
Mathematics
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
Aplikasi Trigonometri SMA Ayu Tamyah HS Guided Mathematics
Trigonometria: Ciclo e identidades (operações com arcos) Rosalide Carvalho de Sousa e Francisco Régis Vieira Alves HS Other Mathematics
Razones Trigonometricas walter Manuel Trujillo Yaipen Grad
Other
Other
Lab
Mathematics
Figuras y cuerpos geométricos. Andrés Gualberto Palomo Cuevas HS Remote
HW
Mathematics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Udhëtim trigonometrik
Basque All Euskara Download Run now Trig bira
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 三角函数之旅
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Trig Tour_三角函數之旅
Croatian All hrvatski Download Run now Trig Tour
Dutch All Nederlands Download Run now Trigonometrie toer
Finnish All suomi Download Run now Trigonometria
French All français Download Run now Tour de trigo
Hebrew All עברית Download Run now סיור טריגו
Hindi All हिंदी Download Run now त्रिकोणमिति यात्रा 
Hungarian All magyar Download Run now Szögfüggvények
Irish All Gaeilge Download Run now Turas Triantánaithe
Italian All italiano Download Run now Il giro della trigonometria
Japanese All 日本語 Download Run now 三角関数
Kannada All Kannada Download Run now ಟ್ರಿಗ್ ಪ್ರವಾಸ
Kazakh All Kazakh Download Run now Тригонометриялық саяхат
Korean All 한국어 Download Run now 삼각함수 여행
Latvian All Latviešu Download Run now Ieskats trigonometrijā
Maori All Maori Download Run now Tawhio Pākoki
Marathi All मराठी Download Run now त्रिकोणमितीची सफ़र
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Тригно Аян
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now TrigonometriTur
Persian All فارسی Download Run now دایره واحد
Polish All polski Download Run now Funkcje trygonometryczne
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Tour Trigonométrico
Russian All русский Download Run now Тригонометрические функции (единичная окружность, получение графиков функций)
Serbian All Српски Download Run now Тригонометријска кружница
Slovak All Slovenčina Download Run now Trigonometria
Swedish All svenska Download Run now Trig Tour
Tamil All Tamil Download Run now Trig Tour
Telugu All Telugu Download Run now త్రికోణమితి విహార యాత్ర ; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Turkish All Türkçe Download Run now Trigonometri Turu
Ukrainian All українська Download Run now Тригонометричний тур ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Vòng tròn lượng giác
අරාබි All العربية Download Run now جولة في حساب المثلثات
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Trig Tour
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Περιήγηση στην Τριγωνομετρία
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Trigonometrie Tour
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Enhedscirklen
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Трыганаметрычныя функцыі
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Trigonometrijske funkcije
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Tour trigonométrico ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Recorrido Trigonométrico
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Tour trigonométrico ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) All español (España) Download Run now Tour trigonométrico

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Amanda McGarry (lead)
 • Michael Dubson (lead, developer)
 • Jesse Greenberg (developer)
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js