බල සහ චලිතය : මූලික කරුණු

බල සහ චලිතය : මූලික කරුණු තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • බලය
 • චලිතය
 • ඝර්ෂණය
Java Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • බලය
 • චලිතය
 • ඝර්ෂණය
 • වේගය
 • නිව්ටන්ගේ පළමු නියමය

විස්තර

Explore the forces at work when pulling against a cart, and pushing a refrigerator, crate, or person. Create an applied force and see how it makes objects move. Change friction and see how it affects the motion of objects.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Identify when forces are balanced vs unbalanced.
 • Determine the sum of forces (net force) on an object with more than one force on it.
 • Predict the motion of an object with zero net force.
 • Predict the direction of motion given a combination of forces.
අනුවාදය 2.3.16

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
MC Physics
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
Lab
HW
Demo
Physics
Forces & Motion: Basics HTML5 - Part 2 (Friction) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Amy Rouinfar & Trish Loeblein HS
K-5
MS
Lab Physics
Forces and Motion රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Sarah Borenstein MS Lab Physics
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein updated by Diana López HS
MS
Other Biology
Chemistry
Earth Science
Physics
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Physics
Chemistry
Earth Science
Biology
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
HS
Other Mathematics
Chemistry
Biology
Physics
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López UG-Intro
HS
Other Mathematics
Chemistry
Physics
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López K-5
MS
Demo
Discuss
Lab
HW
Guided
Mathematics
Chemistry
Physics
Astronomy
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
UG-Intro
MS
K-5
UG-Adv
Grad
HW
Discuss
Mathematics
Astronomy
Chemistry
Physics
Introducción a Fricción මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Amy Rouinfar & Trish Loeblein (traducción Diana López) HS
UG-Intro
Guided Physics
mesues pjeter gjoka MS Discuss
Lab
HW
Physics
Mjerenje sile trenja Karmen Prugovečki MS HW Physics
Kracht en Beweging. Google Quizen Loran de Vries HS Lab
HW
Remote
Physics
Werkblad simulatie Kracht & Beweging B.J.A. van der Steenstraeten MS Lab
HW
MC
Discuss
Physics
Werkblad simulatie kracht en beweging klas 2 Martijn van der Hoff MS Guided Physics
Krachten als oorzaak van versnelling en wetten van Newton Rolf Schon MS Lab
HW
Physics
Newton's Second Law David Wirth UG-Intro
MS
HS
Remote
Lab
HW
Physics
Mathematics
Forces and Motion Hind Aldah UG-Intro HW
Lab
Physics
PhET Forces Lab Ross Pinkerton, Joanne Roque HS Lab
Guided
Remote
Physics
Games in Net Force Alfonso Navarro HS
MS
Remote
Lab
Guided
HW
Physics
Change Your Motion Arlyn DeBruyckere UG-Intro
HS
Remote
Lab
Physics
Experimenting with forces (CER) Joshua Kraus HS MC
Remote
Discuss
Guided
Physics
Other
Video: Self-paced learning on Newton's Second Law Louis Wong HS
MS
K-5
HW
Guided
Lab
Remote
Physics
Video: Self-paced learning on Newton's First Law Louis Wong HS
MS
K-5
Lab
Remote
HW
Guided
Physics
Lab 3 - Force and Motion Felix Ramos UG-Intro Lab Physics
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer MS
HS
Other Chemistry
Physics
Biology
Newton's 1st & 2nd Laws JanaLee Moses MS Guided
HW
Lab
Remote
Physics
Net force Juan Carlos Fajardo MS Lab Physics
Calculating the Acceleration Dr Akhlaq Ahmad MS
UG-Intro
HS
UG-Adv
Lab
Demo
HW
Other
Mathematics
Physics
Friction Investigation mary kubat K-5 Lab Physics
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
Forces and Motion with Friction Group Activity Andrew Pawl HS
UG-Intro
Discuss
Guided
Physics
Forces and Newton's Laws Review Scott Clements HS Guided Physics
Force and Acceleration Russ Haynes MS HW
Lab
Physics
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner HS Other Physics
Newton's Second Law of Motion Leah L. Lecerio HS
MS
Other Physics
Friction Quantitative Lab Steve Banasiak HS Guided
Lab
Physics
Investigation Bruce Spurrell HS
MS
Lab
Guided
HW
Physics
How does mass effect the speed of a forced object? Marley Carhart K-5 Guided
HW
Lab
Physics
Balanced and Unbalanced Forces - What Causes Acceleration Jeremy Lessard MS Lab
Guided
Physics
Dynamics (Gr11) Unit End Exploration John Mohr UG-Intro
HS
Demo
Guided
HW
Physics
Applied Forces and Friction and a Review of Newton's 1st and 2nd Law Scott Clements HS Guided Physics
Modeling Paradigm Lab- 2nd Law Tom Erekson HS Lab Physics
Student Guide for PhET - Forces Motion in html5 Brian Libby HS
MS
Guided
HW
Physics
Forces and Free Body Diagram Lab Kara Quinlan HS Guided
Lab
Physics
Introduction to Forces and Newton's Laws Michael Pennisi HS Lab Physics
Pushing Things Around Dean Baird HS Lab Physics
Forces and Motion Raquelyn Maglinao and Faye Nathalie Montes MS Lab Physics
Force and Motion Basics - Second grade Anne Mason K-5 Lab Physics
Kinematics Wang Yunhe HS Lab Physics
Moodle et PhetColorado Claude Divoux HS Lab
MC
Guided
Physics
Chemistry
Introdução as Leis de Newton Dyekson Oliveira Sousa Nascimento, Francisco Carlos de Oliveira Júnior, Letícia Pimentel Ximenes, Stefani Aparecida Felício, Sthephany de Castro Ruivo MS Discuss
Remote
Guided
Demo
Physics
Força e movimento Patrícia Oliveira MS HW
Remote
Physics
Gamificação da Força e movimento Darkson F. Costa; José M. V. Gomes; Dommenike M. Silva; Gilvandenys L. Sales. UG-Intro
MS
HS
Lab
Guided
Physics
Atividade de Força e Movimento Darkson F. Costa, Jeirla A.Monteiro, Gilvandenys L. Sales MS Discuss
Lab
Physics
Primeira e Introdução à segunda Lei de Newton Cremilson Souza HS Guided Physics
Forças e movimento: Noções Básicas Geraldo Peres; Sérgio Terres Viana; Pedro Henrique Ferreira; Vivian Bonow HS
MS
Discuss
Demo
Physics
Força, Massa e Aceleração (Básico) no OA "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales HS
Other
HW
Guided
Other
Physics
Mathematics
Other
Atividades sobre o movimento dos corpos Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Other
MS
HS
Discuss
Other
HW
Guided
Earth Science
Mathematics
Physics
Other
Dinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales HS
UG-Adv
MS
Grad
Other
Other
HW
Lab
Guided
Earth Science
Physics
Other
Cinemática (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales MS
HS
UG-Intro
Other
Other
Demo
Lab
HW
Guided
Other
Physics
Earth Science
Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Other
MS
HS
Guided
Other
HW
Other
Physics
Earth Science
Mathematics
Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales HS
MS
Other
HW
Guided
Other
Other
Physics
Mathematics
Earth Science
2ª Lei de Newton e Força de Atrito no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales HS
MS
Guided
Other
HW
Other
Mathematics
Earth Science
Physics
Impulso no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales MS
HS
Other
Guided
Other
HW
Physics
Mathematics
Earth Science
Other
Leis de Newton e Movimento Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales MS
HS
Other
MC
Guided
Other
HW
Mathematics
Earth Science
Physics
Força de Atrito Darkson Fernandes da Costa, Gilvandenys Leite Sales UG-Intro
HS
Lab Physics
Hoja de Trabajo-Fuerzas y Movimiento Maria Guadalupe Barajas HS Lab
HW
Guided
Remote
Physics
UNIDAD1 S4 L11 Suma de fuerzas colineales FRANCISCO CRUZ CANTU HS Lab Physics
Fuerza de Rozamiento walter Manuel Trujillo Yaipen Other
Grad
UG-Adv
Other
Lab
Guided
MC
Other
Physics
Mathematics
Fuerza y Movimiento Sarah Borenstein (Traducción Mayra Tavares) MS Lab Physics
Laboratorio de Dinamica lineal walter Manuel Trujillo Yaipen UG-Adv
Other
UG-Intro
Remote
Discuss
Lab
Guided
MC
Mathematics
Physics
Guia de trabajo - Fuerza y Movimiento: Intro Julio César Páez Garcia - Maria Camila Llorente Castro K-5 Guided Physics
LEYES DE NEWTON Y FUERZAS DE ROZAMIENTO Pedro Salgado HS
UG-Intro
Lab
Guided
HW
Physics
Chemistry
Laboratorio Segunda Ley de Newton José Darío Porto MS HW
Lab
Physics
Actividad para formalizar el Primer Principio de Newton y el concepto de Inercia, basada en predicciones Carla Hernández HS
MS
Guided
Demo
Physics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Forcat dhe lëvizja: Bazat
Basque All Euskara Download Run now Indarrak eta higidura: oinarriak
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 力和运动:基础
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Forces and Motion:Basics_力和運動:基礎
Croatian All hrvatski Download Run now Sile i gibanje: Osnove
Dutch All Nederlands Download Run now Kracht en beweging: eenvoudig
Estonian All Eesti Download Run now Jõud ja liikumine: algtõed
Finnish All suomi Download Run now Voimat ja liike: perusteet
French All français Download Run now Forces et mouvement : les bases
Gallegan All Gallegan Download Run now Forzase movemento: Inicial
Georgian All ქართული Download Run now ძალა და მოძრაობა 1
Gujarati All Gujarati Download Run now બળ અને ગતિ: બેઝિક્સ- Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now כוחות ותנועה: הבסיס
Hindi All हिंदी Download Run now बल तथा गति : मूल बातें 
Hungarian All magyar Download Run now Erők és mozgás - alapok
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Gaya dan Gerak : Dasar
Irish All Gaeilge Download Run now Fórsaí agus Gluaisne: Buneolas
Italian All italiano Download Run now Forze e moto: le basi
Japanese All 日本語 Download Run now 力と運動: ベーシック
Kannada All Kannada Download Run now ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಲನೆ
Kazakh All Kazakh Download Run now Forces and Motion: Basics
Korean All 한국어 Download Run now 힘과 운동: 기초
Lao All Lao Download Run now ຄວາມແຮງ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່: ພື້ນຖານ
Latvian All Latviešu Download Run now Spēki un kustība: Pamati
Macedonian All македонски Download Run now Сили и движење - Основи
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Daya dan Gerakan: Asas
Malayalam All Malayalam Download Run now ബലവും ചലനവും : അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങള്‍
Maori All Maori Download Run now Ngā Tōpana me te Nekehanga: Hei Tīmatanga
Marathi All मराठी Download Run now बल आणि गती : प्राथमिक
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Динамикийн үндэс
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Krefter og bevegelse: Grunnleggende
Oriya All Oriya Download Run now ବଳ ଓ ଗତି : ମୌଳିକ ଧାରଣା
Persian All فارسی Download Run now آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه
Polish All polski Download Run now Siły i ruch: Podstawy
Portuguese All português Download Run now Forças e Movimento: Noções Básicas
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Forças e Movimento: Noções Básicas ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Romanian All română Download Run now Forțe și mișcare - noțiuni de bază
Russian All русский Download Run now Силы и движение: основы
Serbian All Српски Download Run now Силе и кретање - Основе
Slovak All Slovenčina Download Run now Sila a pohyb: základy
Slovenian All Slovenščina Download Run now Vzporedne sile
Swedish All svenska Download Run now Kraft och rörelse: Grunder
Tamil All Tamil Download Run now விசைகளும் அசைவும்:  அடிப்படைகள்
Telugu All Telugu Download Run now బలాలు మరియు చలనం: ప్రాథమికాంశాలు; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Thai All ไทย Download Run now แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน
Turkish All Türkçe Download Run now Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler
Ukrainian All українська Download Run now Сили і рух: Основи ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Urdu All Urdu Download Run now قوت اور حرکت : بنیادی باتیں
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Lực và chuyển động: Phần cơ bản
අරාබි (සෞදිඅරාබි) All العربية (السعودية) Download Run now مبادئ القوة و الحركة
අසර්බයිජානී All Azerbaijani Download Run now Qüvvələr və hərəkət
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Forces and Motion: Basics
කැටලන් All català Download Run now Les forces i el moviment. Nivell bàsic
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά
චෙක් All čeština Download Run now Síly a pohyb: základy
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Kräfte und Bewegung: Grundlagen
ටිබෙට් All Tibetan Download Run now ཤུགས་དང་གཡོ་འགུལ།
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Kræfter og bevægelse: Basis
බල්ගේරියානු All български Download Run now Действие на силите и движение
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Сілы і рух: Асновы
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Sile i kretanje - Osnove
වෙල්ෂ් All Welsh Download Run now Grymoedd a Mudiant : sylfaenol
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Fuerzas y Movimiento: Intro ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Fuerzas y Movimiento:Fundamentos
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Fuerzas y Movimiento: Intro ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) All español (España) Download Run now Fuerzas y movimiento: Fundamentos

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Noah Podolefsky (lead)
 • Sam Reid (developer)
 • Patricia Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Tween-r12.js