ලිස්සා යාමේදී ඇතිවන ශක්ති වෙනස් වීම: මූලික කරුණු

ලිස්සා යාමේදී ඇතිවන ශක්ති වෙනස් වීම: මූලික කරුණු තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • ශක්ති සංස්ථිතිය
 • චාලක ශක්තිය
 • විභව ශක්තිය
Java Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • ශක්ති සංස්ථිතිය
 • චාලක ශක්තිය
 • විභව ශක්තිය
 • තාප ශක්තිය
 • ශක්තිය
 • ඝර්ෂණය

විස්තර

Learn about conservation of energy with a skater gal! Explore different tracks and view the kinetic energy, potential energy and friction as she moves. Build your own tracks, ramps, and jumps for the skater.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • චාලක ශක්තිය ( KE ) සහ ගුරුත්වාකර්ෂණ විභව ශක්තිය (PE ) භාවිතා කරමින් යාන්ත්‍රික බලශක්ති සංකල්පය සංරක්ෂණ පැහැදිලි කරන්න.
 • බලශක්ති තීරු හා වෘත ප්‍රස්තාර ස්ථානය සහ වේගයට සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේදැයි විස්තර කරන්න
 • ස්කටෙර් මාස් වෙනස් කිරීම ශක්තියට බලපාන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
 • පථයේ ඝර්ෂණය වෙනස් කිරීම ශක්තියට බලපාන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න
 • ස්ථානය පිලිබඳ අනාවැකි පල කරන්න බලශක්ති තීරු හා වෘත ප්‍රස්තාර වලින් වේගය ඇස්තමේන්තු කරන්න
 • වෙනස් ස්ථාන වල තොරතුරු වලින් එක ස්ථානයක චාලක ශක්තිය ( KE ) සහ ගුරුත්වාකර්ෂණ විභව ශක්තිය (PE ) ඝනනය කරන්න
 • වෙනස් ස්ථාන වල තොරතුරු වලින් එක ස්ථානයක වේගය හෝ උස ඝනනය කරන්න.
 • වෙනස් තත්ත්වය පිළිබඳ තොරතුරු එක් ස්ථානය සඳහා KE සහ PE ගණනය කරන්න.
 • යාන්ත්‍රික ශක්තිය හා බලශක්ති සංරක්ෂණය පිළිබඳ සංකල්ප භාවිතා කරමින් මත ලෙස්සා යාමේ උද්‍යානය නිර්මාණය .කරන්න
අනුවාදය 1.1.18

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Energy Skate Park Basics - Clicker Questions රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein, Robert Parson UG-Intro MC Chemistry
Energy Skate Park-NGSS aligned HS රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. PhET NGSS 2014 Workgroup HS Lab
CQs
Physics
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
UG-Intro
K-5
HS
UG-Adv
Grad
HW
Discuss
Astronomy
Chemistry
Physics
Mathematics
Hojas de trabajo y preguntas sobre Energía රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
MS
Guided
HW
Discuss
MC
Physics
Energy Forms Clicker Questions රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Dr. Wendy Adams MS
UG-Intro
HS
MC Physics
Energy Skate Park-NGSS aligned රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Sarah Borenstein MS Lab Physics
Energy Skate Park Basics Lesson රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. UTeach Middle School PhET Team MS Lab Physics
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS Other Physics
Biology
Chemistry
Earth Science
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Biology
Earth Science
Chemistry
Physics
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer MS
HS
Other Biology
Chemistry
Physics
Energy Skate Park Student Simulation Fred Salamone K-5
MS
Discuss
Lab
Guided
HW
Physics
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner HS Other Physics
Energy Skate Park Basics Student Guide [HTML] William Hedden & Jackie Esler MS
HS
Lab Physics
Energy Park SK Gupta, Chaithra Navada, Sanjana Acharya HS Lab Physics
Qualitative Introduction to Energy Steve Banasiak MS
HS
Lab Physics
Conservation of Energy Exploration with Skatepark Physics Linda Ryan MS
HS
Guided
HW
Physics
Energy Skate Park Formal Lab Ashley Webb HS
UG-Intro
HW
Lab
Physics
Mathematics
Energy Skate Park Lab nikki schreiber MS
K-5
Lab Physics
Energy Skatepark! Jamie Schoenberger MS Lab
Guided
Physics
Phet Skate Park Inquiry Lab and Graphical Modelling Activity Briana Clarke MS Lab
HW
Guided
Physics
Energy Park SK Gupta, Chaithra Navada, Sanjana Acharya, Vaibhav Gupta HS Lab Physics
Energia cinetica e potenziale Daniela Leone MS Guided
Lab
Physics
Mecânica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Other
Grad
MS
HS
UG-Intro
Guided
Other
HW
Discuss
Demo
Lab
Physics
Earth Science
Other
Energia Mecânica no Energy Skate Park: Basics (HTML5) Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales MS
HS
Other
Guided
HW
Physics
Earth Science
Conservação de Energia na Pista de Skate Diego Oliveira Silva, Gilvandenys Leite Sales HS
MS
Guided Physics
Conservação de Energia JOSÉ ADEMIR DAMASCENO JÚNIOR E MAIRTON CAVALCANTE ROMEU HS Lab
Discuss
Guided
Demo
HW
Physics
ENERGÍA MECÁNICA FRANCISCO CRUZ CANTU HS HW
Lab
Guided
Physics
Energia cinetica y potencial, calculo Gerardo Sarmiento HS
MS
Guided
Lab
Physics
Energías en el Skate Park Katinna Onetto HS HW
Guided
Physics
clase de energía nivel basico xiomara cedeño HS Lab
Guided
Demo
Discuss
Physics

භාෂාව බාගත කිරීමට හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීමට Tips
Basque All Euskara Download Run now Energia irristailu-parkean: oinarrizko kontzeptuak
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 能量滑板竞技场: 基础
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Energy Skate Park: Basics_能量滑板競技場:基礎
Croatian All hrvatski Download Run now Energija u skejt parku: osnove
Dutch All Nederlands Download Run now Energie in het schaatspark: eenvoudig
Estonian All Eesti Download Run now Energia rulapark: algtõed
Finnish All suomi Download Run now Energiaskeittipuisto: Perusteet
French All français Download Run now Energie Planche à Roulettes: Les bases
Gallegan All Gallegan Download Run now Enerxía Parque Patinaxe: inicio
Georgian All ქართული Download Run now ენერგია სკეიტების პარკში
Haitian All Haitian Download Run now Enèji paten an sou pis
Hebrew All עברית Download Run now פארק אנרגית גלישה: בסיסי
Hungarian All magyar Download Run now Energia Gördeszkapark - alapok
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Energi Skate: Dasar
Irish All Gaeilge Download Run now Páirc Scátála Fuinnimh: Buneolas
Italian All italiano Download Run now Energia con lo Skateboard: concetti base
Japanese All 日本語 Download Run now 力学的エネルギーの保存: ベーシック
Kannada All Kannada Download Run now ಶಕ್ತಿ ಜಾರು ಪಾರ್ಕ್ :ಮೂಲಭೂತ
Kazakh All Kazakh Download Run now Энергетикалық скейт саябағы: негіздер
Khmer All Khmer Download Run now Energy Skate Park: Basics
Korean All 한국어 Download Run now 에너지 스케이트 공원: 기초
Latvian All Latviešu Download Run now Enerģijas skeitparks: Pamati
Lithuanian All Lietuvių Download Run now Riedlentininkų energijos parkas: pagrindai
Macedonian All македонски Download Run now Енергија во скејт-паркот: Основна верзија
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Tenaga Taman Luncur: Asas
Marathi All मराठी Download Run now एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक)
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Дугуйт тэшүүрийн талбай
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Energi i skateparken - Grunnleggende
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Energi i skateparken
Persian All فارسی Download Run now انرژی پارک اسکیت: مقدماتی
Polish All polski Download Run now Energia w skateparku: podstawy
Portuguese All português Download Run now Energia do Parque de Skate: Básico
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Energia na Pista de Skate ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Romanian All română Download Run now Energia pe terenul de skate. Baze teoretice
Russian All русский Download Run now Энергетический скейт-парк: основы
Serbian All Српски Download Run now Енергија у скејт-парку: Основна верзија
Slovak All Slovenčina Download Run now Energia v skejt parku: základy
Slovenian All Slovenščina Download Run now Energija v skate parku: Osnove
Spanish (Colombia) All español (Colombia) Download Run now Energy Skate Park: Basics
Swedish All svenska Download Run now Energiomvandling : Grunder
Tamil All Tamil Download Run now சக்தி சறுகல் பூங்கா
Turkish All Türkçe Download Run now Energy Skate Park: Basics
Turkmen All Turkmen Download Run now Energiýa skeýt meýdançasy: Başlangyç
Ukrainian All українська Download Run now Парк для скейтів: Основи ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Công viên ván trượt: Phần cơ bản
අරාබි All العربية Download Run now طاقة حديقة التزلج: أساسيات
අරාබි (සෞදිඅරාබි) All العربية (السعودية) Download Run now Energy Skate Park: Basics
අසර්බයිජානී All Azerbaijani Download Run now Enerjinin saxlanma qanununun əsasları
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Energy Skate Park: Basics
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Ενεργειακό πάρκο skate: Τα βασικά
චෙක් All čeština Download Run now Skatepark energie: základy
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Energieskatepark (1)
ටිබෙට් All Tibetan Download Run now འཁྱགས་ཤུད་ནུས་པའི་སྐྱེད་ཚལ། རྨང་གཞི།
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Energiskaterpark: Basis
බල්ගේරියානු All български Download Run now Energy Skate Park: Basics
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Энергетычны скейт-парк: Асновы
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Energija u skejt-parku: Osnovna verzija
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Energía en la pista de patinaje: conceptos básicos ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Energía en el Parque del Patinador:Fundamentos
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Energía en la pista de patinaje: conceptos básicos
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) All español (España) Download Run now Energía de la pista de patinaje

The new HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge and Internet Explorer 11, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Ariel Paul (lead)
 • Noah Podolefsky (lead)
 • Sam Reid (lead, developer)
 • Michael Dubson
 • Bryce Gruneich
 • Patricia Loeblein
 • Emily B. Moore
 • Kathy Perkins
 • Sharon Siman-Tov (graphic arts)
 • Amanda McGarry (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • numeric-1.2.6.js
 • numeric-quadratic-programming-1.2.6
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js