බැලුන සහ ස්ථිති විද්‍යුතය

බැලුන සහ ස්ථිති විද්‍යුතය තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • ස්ථිති විද්‍යුතය
 • විද්‍යුත් ආරෝපණ
 • විද්‍යුත් බලය
Java Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • ස්ථිති විද්‍යුතය
 • විද්‍යුත් ආරෝපණ
 • විද්‍යුත් බලය

විස්තර

බැලුනයක් ස්වීටරයට ඇලෙන්නේ ඇයි? ඔබ විමර්ෂණය කරන අතර, බැලුනවල, ස්වීටරයේ හා බිත්තියේ සිදුවන වෙනස්කම් ගවේෂණය කරන්න!

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • සුලබ ස්ථිති විද්‍යුත් විද්‍යුත් සංකල්ප(ආරෝපන හුවහමාරුව, ප්‍රේරණය, ආකර්ෂණය, විකර්ෂණය සහ භූගත කිරීම ) සඳහා ආකෘතීන් ඇඳ විස්තර කරන්න.විවිධ ආරෝපන වින්‍යාස සඳහා, කිසියම් දුරකදී ඇතිවන බල පිළිබඳව පුරෝකථනය කරන්න.
අනුවාදය 1.4.14

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Charges and Fields Remote Lab Introduction to Static Electricity රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
Remote
Lab
Physics
Inquiry Based Modeling Static Electricity රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
MS
HW
Lab
MC
Demo
Remote
Physics
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
MC Physics
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
Lab
HW
Demo
Physics
Static Magnetic and Electric unit (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS Demo
HW
Lab
Physics
Balloons and Static Electricity for Middle School රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. PhET Middle School Team MS Lab
Demo
Earth Science
Chemistry
Physics
Electrical Charge Lab රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Dr. Wendy Adams HS
UG-Intro
MS
Lab Physics
Introduction to Electrostatics රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Karen King MS
HS
Lab Physics
Chemistry
Balloons and Static Electricity රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. UTeach Middle School PhET Team MS Lab Chemistry
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein updated by Diana López MS
HS
Other Physics
Biology
Earth Science
Chemistry
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Chemistry
Earth Science
Physics
Biology
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Julia Chamberlain UG-Intro
HS
Other Chemistry
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
MS
Other Biology
Chemistry
Physics
Mathematics
Serie de actividades para Electrostática: de Electrización, Campos y Fuerzas මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein (traducción Diana López) HS
MS
UG-Intro
Guided
HW
Discuss
MC
Remote
Lab
Physics
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
UG-Intro
Other Mathematics
Physics
Chemistry
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López K-5
MS
Guided
HW
Lab
Discuss
Demo
Mathematics
Chemistry
Astronomy
Physics
Introducción al modelo de Electrostática මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
HS
Lab
Guided
Physics
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
UG-Intro
Grad
K-5
MS
UG-Adv
Discuss
HW
Mathematics
Chemistry
Physics
Astronomy
Jarduera, globoak eta elektrizitate estatikoa DANIEL BLANCO (Jaione Eizaguirreren itzulpena) HS Lab
HW
Guided
Physics
Opladen door wrijving, influentie, geleiders en isolatoren - Google Quiz - guided inquiry Loran de Vries MS Lab
Remote
Physics
Statics and Voltages Don Loving MS
HS
Remote
Guided
HW
Lab
Physics
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer MS
HS
Other Biology
Chemistry
Physics
Charging By Rubbing Bilal Sengez MS
HS
HW
Remote
Demo
Physics
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
Charges and Charged Objects Investigation Steve Banasiak HS Lab
Guided
Physics
Static Electricity SK Gupta, Chaithra Navada HS Lab Physics
Exploring Electric Charges Matt Simkins HS
MS
Lab
Guided
Physics
Electricity Simulations Analysis Chris Leverington MS
HS
Lab
Guided
HW
Chemistry
Physics
Static Electricity Lab! Jamie Schoenberger MS Lab
Guided
Physics
Static Electricity SK Gupta, Chaithra Navada, Sanjana Acharya, Vaibhav Gupta HS Lab Physics
ELETTRICITA' STATICA Eileen Campana HS Lab
Guided
Remote
HW
Chemistry
Simulação virtual para os tipos de eletrização e a relação entre as cargas. Denis Alves HS Demo
Lab
Physics
Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales HS
Other
MS
UG-Intro
Lab
Demo
Guided
HW
Discuss
Earth Science
Physics
Other
Atração Eletrostática - Balões e Eletricidade Estática Laudenor Amorim, Gilvandenys Leite Sales HS
UG-Intro
Guided Physics
Eletrostática no OA "Balloons and Static Electricity (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales MS
HS
Other
Other
HW
Guided
Other
Physics
Earth Science
Eletricidade estática e Atrito Dennis Lima K-5 Demo Physics
Globos y electricidad estática_actividades de indagación Daniel Blanco UG-Intro
MS
HS
Remote
Guided
Physics
electricidad estática Elizabeth Cantero K-5 Guided Earth Science
CARGAS ELÉCTRICAS Y FORMAS DE CARGAR UN CUERPO JORGE ENRIQUE CASALLAS LOPEZ HS
MS
HW
Guided
Demo
Lab
Physics
Práctica virtual "Electroestática" Amaya Garcia-Barahona HS Lab
Guided
Physics
Modelos Atomicos Andrés Gualberto Palomo Cuevas HS Guided Physics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Tullumbacat dhe Elektriciteti statik
Armenian All Armenian Download Run now Փուչիկը և էլեկտրաստատիկ լիցքերը
Basque All Euskara Download Run now Globoak eta elektrizitate estatikoa
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 气球和静电(摩擦起电)
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Balloons and Static Electricity_氣球和靜電引力
Croatian All hrvatski Download Run now Baloni i statički elektricitet
Dutch All Nederlands Download Run now Ballonnen en statische elektriciteit
Estonian All Eesti Download Run now Õhupallid ja staatiline elekter
Finnish All suomi Download Run now Ilmapallot ja hankaussähkö
French All français Download Run now Ballons et Electricité statique
Gallegan All Gallegan Download Run now Globos e Electicidade Estática
Georgian All ქართული Download Run now ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა
Gujarati All Gujarati Download Run now ફુગ્ગાઓ અને સ્થિર વિદ્યુત -Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now בלונים וחשמל סטטי
Hindi All हिंदी Download Run now गुब्बारा और स्थिर विद्युत् 
Hungarian All magyar Download Run now Léggömbök és a statikus elektromosság
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Balon dan listrik statis
Irish All Gaeilge Download Run now Balúin agus Leictreachas Statach
Italian All italiano Download Run now Elettricità statica
Japanese All 日本語 Download Run now 風船と静電気
Kannada All Kannada Download Run now ಬಲೂನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್
Kazakh All Kazakh Download Run now Balloons and Static Electricity
Khmer All Khmer Download Run now បាឡុង និង​​អគ្គិសនី​ស្តាទិច
Korean All 한국어 Download Run now 풍선과 정전기
Lao All Lao Download Run now ໝາກປຸມເປົ້າ ແລະ ໄຟຟ້າສະຖິດ
Latvian All Latviešu Download Run now Baloni un statiskā elektrība
Macedonian All македонски Download Run now Балони и статички електрицитет
Malayalam All Malayalam Download Run now ബലൂണുകളും സ്ഥിതവൈദ്യുതിയും
Marathi All मराठी Download Run now फुगा आणि स्थिरविद्युत
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Шаар ба цахилгаан статик
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Ballonger og statisk elektrisitet
Persian All فارسی Download Run now بادکنک و الکتریسته ی ساکن
Polish All polski Download Run now Balony i pole elektrostatyczne
Portuguese All português Download Run now Balões e Eletricidade Estática
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Balões e Eletricidade Estática ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Romanian All română Download Run now Baloanele si Electricitatea Statica
Russian All русский Download Run now Статическое электричество на воздушных шарах
Serbian All Српски Download Run now Балони и статички електрицитет
Slovak All Slovenčina Download Run now Balón a elektrostatika
Slovenian All Slovenščina Download Run now Statična elektrika pri balonu
Swahili All Swahili Download Run now Umeme ya Tuli na
Swedish All svenska Download Run now Ballonger och statisk elektricitet
Tamil All Tamil Download Run now பலூன்களும் நிலையான மின்சாரமும்
Telugu All Telugu Download Run now గాలిబుగ్గలు, స్థిర విద్యుత్తు ; అనువాదం:ఉడిత్యాల రమణ
Thai All ไทย Download Run now บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์
Turkish All Türkçe Download Run now Balon ve Durgun Elektrik
Turkmen All Turkmen Download Run now Şarlar we statiki elektriklik
Ukrainian All українська Download Run now Кульки і статична електрика ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Bong bóng và tĩnh điện
අප්‍රිකානු All Afrikaans Download Run now Ballonne en Statiese Elektrisiteit
අරාබි All العربية Download Run now البالونات والكهرباء الساكنة
අසර්බයිජානී All Azerbaijani Download Run now Hava balonu və statik elektrik yükləri
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Balloons and Static Electricity
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός
චෙක් All čeština Download Run now Balonek a statická elektřina
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Ballons und statische Elektrizität
ටිබෙට් All Tibetan Download Run now སྒང་ཕུག་དང་སོར་གནས་གློག
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Balloner og statisk elektricitet
බල්ගේරියානු All български Download Run now Наелектризиране на тела
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Шарыкі і статычная электрычнасць
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Baloni i statički elektricitet
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Globos y electricidad estática ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Globos y Electricidad Estática
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Globos y electrostática ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) All español (España) Download Run now Globos y electricidad estática

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Noah Podolefsky (lead)
 • Sam Reid (lead, developer)
 • Jesse Greenberg
 • Trish Loeblein
 • Emily B. Moore
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Taliesin Smith
 • Sharon Siman-Tov (graphic arts)
 • Wendy Adams (interviewer)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Mobile Learner Labs