වර්ගඑල ආකෘති දශම

වර්ගඑල ආකෘති දශම තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • ගුණ කිරීම
 • Decimals
 • Area Model

අන්තර්ගතය

 • ගුණ කිරීම
 • Decimals
 • Area Model
 • Factors
 • Partial Products

විස්තර

Build rectangles of various sizes and relate multiplication to area. Partition a rectangle into smaller areas and discover new strategies for multiplying decimals!

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Recognize that area represents the product of two numbers and is additive.
 • Develop and justify a strategy that uses the area model to simplify a decimal multiplication problem.
 • Devise a strategy to determine the product of two rational numbers (or an integer and a rational number) by representing the product as an area or the sum of areas.
 • Use an area model to understand why multiplying a given number by a decimal less than 1 results in a product smaller than the given number.
 • Interpret the product of two rational numbers using base-ten tiles

Standards Alignment

Common Core - Math

5.NF.B.4
Apply and extend previous understandings of multiplication to multiply a fraction or whole number by a fraction.
5.NF.B.4a
Interpret the product (a/b) × q as a parts of a partition of q into b equal parts; equivalently, as the result of a sequence of operations a × q ÷ b. For example, use a visual fraction model to show (2/3) × 4 = 8/3, and create a story context for this equation. Do the same with (2/3) × (4/5) = 8/15. (In general, (a/b) × (c/d) = ac/bd.)
5.NF.B.4b
Find the area of a rectangle with fractional side lengths by tiling it with unit squares of the appropriate unit fraction side lengths, and show that the area is the same as would be found by multiplying the side lengths. Multiply fractional side lengths to find areas of rectangles, and represent fraction products as rectangular areas.
5.NF.B.5
Interpret multiplication as scaling (resizing), by:
5.NF.B.5a
Comparing the size of a product to the size of one factor on the basis of the size of the other factor, without performing the indicated multiplication.
5.NF.B.5b
Explaining why multiplying a given number by a fraction greater than 1 results in a product greater than the given number (recognizing multiplication by whole numbers greater than 1 as a familiar case); explaining why multiplying a given number by a fraction less than 1 results in a product smaller than the given number; and relating the principle of fraction equivalence a/b = (n × a)/(n × b) to the effect of multiplying a/b by 1.
අනුවාදය 1.2.1

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Games Remote Lesson ideas රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein MS
HS
UG-Intro
K-5
HW
Remote
Chemistry
Mathematics
Physics
Area Model Decimals - Grade 6 රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Maura Dudley MS Guided Mathematics
Middle School Math Sim Alignment මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Amanda McGarry MS Other Mathematics
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
K-5
Discuss
Guided
HW
Demo
Lab
Chemistry
Astronomy
Physics
Mathematics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Modeli i Syprinës: Decimal
Basque All Euskara Download Run now Azalera-modeloa hamartarrekin
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 面积模型:小数
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Area Model Decimals_面積模型與小數
Dutch All Nederlands Download Run now Oppervlakte model decimalen
Finnish All suomi Download Run now Pinta-alamalli desimaaleilla
French All français Download Run now Modélisation par les aires avec décimales
Gujarati All Gujarati Download Run now અપૂર્ણાંકમાં ક્ષેત્રફળનું મોડેલ - નિકુંજ સવાણી દ્વારા
Hindi All हिंदी Download Run now नमूने का क्षेत्रफल - दाशमिक 
Hungarian All magyar Download Run now Területmodell: tizedesjegyek
Italian All italiano Download Run now Rappresentazione grafica del prodotto di numeri decimali
Japanese All 日本語 Download Run now 面積と式の展開(小数)
Kazakh All Kazakh Download Run now Ауданды ондық бөлшектермен есептеу
Korean All 한국어 Download Run now 면적 모형: 소수
Latvian All Latviešu Download Run now Laukuma modeļa decimāldaļskaitļi
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Талбайн Загвар Бутархайгаар
Persian All فارسی Download Run now مدل مساحت اعشاری ها
Polish All polski Download Run now Model pola - ułamki dziesiętne
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Modelo de Área: Decimais
Russian All русский Download Run now Вычисление площади с десятичными дробями
Serbian All Српски Download Run now Математика преко површина-Децимални бројеви
Swedish All svenska Download Run now Areamodellen och decimaltal
Tamil All Tamil Download Run now மாதிரிகளின் தசமப் பரப்பளவு
Turkish All Türkçe Download Run now Alan Modelinde Çarpma İşlemi (Ondalık)
Ukrainian All українська Download Run now Площинна модель десяткових дробів
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Số thập phân với mô hình diện tích
අරාබි All العربية Download Run now نموذج مساحة الأعداد العشرية
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Area Model Decimals
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Υπολογισμός εμβαδού - Δεκαδικοί
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Flächenmodell Dezimalzahlen
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Arealmodel, decimaler
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Matematički model površina - Decimalni brojevi
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Modelo de Áreas: Decimales 
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Modelo de área con decimales
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Modelo de Áreas: Decimales

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.12+, Safari 12+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Amy Hanson (lead designer)
 • Amanda McGarry (co-lead)
 • Jonathan Olson (developer)
 • Karina Hensberry
 • Susan Miller
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js