1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල xt-diagram

ක්‍රියාකාරකම්