2 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල veerconstante

ක්‍රියාකාරකම්