390 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල variação de ângulo

ක්‍රියාකාරකම්