2 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල variável independente

ක්‍රියාකාරකම්