1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල variável dependente

ක්‍රියාකාරකම්