6 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල reflection/refraction

ක්‍රියාකාරකම්