1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල réfraction

ක්‍රියාකාරකම්