155 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල photoelectric effect

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්