103 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල parallel connection

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්