1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල nonelectrolyte

ක්‍රියාකාරකම්