2 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල núcleo atómico

ක්‍රියාකාරකම්