1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල m-RNA

ක්‍රියාකාරකම්