6 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල kinetische energie

ක්‍රියාකාරකම්