2 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල isotoop

ක්‍රියාකාරකම්