1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල induktiivsus

ක්‍රියාකාරකම්