45 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල index of refraction

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්