66 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල horizontal and vertical stretching and shrinking

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්