33 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල expresión matemática

ක්‍රියාකාරකම්