1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල estrutura atômica

ක්‍රියාකාරකම්