1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල equilibri

ක්‍රියාකාරකම්