2 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල električni strujni krug

ක්‍රියාකාරකම්