384 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල conservação de massa

ක්‍රියාකාරකම්