1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල condensation

ක්‍රියාකාරකම්