1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල concavity

ක්‍රියාකාරකම්