2 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල ampere

ක්‍රියාකාරකම්