1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Thermodynamique

ක්‍රියාකාරකම්