516 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Refraction; Snell's Law; Graphing; gradient; refractive index

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්